Kategoria: bioróżnorodność

Wygraliśmy rywalizację w konkursie LSMW w ramach projektu: „Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności”!

     Dobiegła końca realizacja projektu zorganizowanego przez Fundację na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA), w którym brało udział 10 szkół rolniczych z całej Polski. Bogaty program, w tym warsztaty terenowe, zorganizowanie poligonów Lokalnego Systemu Monitoringu Wód i systematyczne badania wody gruntowej na obecność związków azotu, konkursy oraz opracowanie i wdrożenie planów mających na celu podwyższenia stanu bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym, został zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ostatnim etapem projektu było wykonanie zamierzeń związanych z ochroną bioróżnorodności oraz obniżenia poziomu azotanów w wodach gruntowych i powierzchniowych na terenie użytkowanym przez szkołę. Rezultaty tych działań z kwietnia i maja br. przedstawia nasz film i raport końcowy, które są dostępne w załączonych linkach. Zapraszamy do zapoznania się z tymi materiałami.

     Nasze działania, realizowane głównie przez sześcioosobową drużynę projektową przy znacznym udziale licznej grupy nauczycieli i uczniów szkoły, zostały wysoko ocenione przez ekspertów powołanych przez FDPA – uzyskaliśmy pierwsze miejsce w rankingu szkół uczestniczących w Projekcie. Serdecznie dziękuję za wspaniałą współpracę i włożony wysiłek, pomysłowość oraz systematyczność  w kilkuletnich działaniach z korzyścią dla środowiska naturalnego naszej Krajny.

Opiekun grupy projektowej: Roman Jasiński

Strona projektu: www.fdpa.org.pl/rozstrzygniecie-konkursu-lsmw-v1

Działania wdrożeniowe Lokalnego Systemu Monitoringu Wód

Projekt: „Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności” realizowany od maja 2019 powoli dobiega końca. Część działań projektowych przedstawiliśmy już wcześniej na naszej stronie. Przypomnę, że rozpoczęły się warsztatami terenowymi – najpierw wyjazdowymi w Barkowicach nad Zbiornikiem Sulejowskim oraz w Moszczenicy na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, a następnie dwukrotnie w siedzibie naszej szkoły. Szkoła otrzymała nieodpłatnie sprzęt niezbędny do montowania punktów poboru wody gruntowej i badania jej składu chemicznego oraz poradniki i tablice poglądowe. Pod okiem ekspertów nauczyliśmy się rozpoznawać źródła zanieczyszczeń wód gruntowych, określać pH gleby oraz opracowywać plany nawozowe dla przykładowego gospodarstwa. Młodzież podjęła także działania praktyczne w zakresie pobierania próbek glebowych z pól należących do szkolnego gospodarstwa i oceny jej czystości. Wyżej wymienione działania były wstępem do  utworzenia Lokalnego Systemu Monitoringu Wodnego (LSMW) – powstał poligon badawczy, pozwalających na samodzielne pobieranie próbek wody gruntowej przez uczniów oraz oznaczenie jakości tej wody, określenie przyczyn zanieczyszczeń oraz ich wpływu na bioróżnorodność. Na koniec Projekt zakłada opracowanie lokalnego programu działań naprawczych oraz jego wdrożenie w celu ograniczenia zanieczyszczeń obszarowych w bezpośrednim sąsiedztwie LSMW.

Badania wody były prowadzone przez 6-osobową grupę uczniów: Julię, Michała, Filipa, Łukasza, Mikołaja i Dawida, którzy systematycznie pobierali próbki wody i badali jej skład chemiczny pod kątem zawartości NO₃ oraz sporządzali okresowe sprawozdania. Niejednokrotnie pomagali im inni uczniowie szkoły, np. Hubert, Daniel i Gracjan, którzy nakręcili film o bioróżnorodności nagrodzony w konkursie, o którym już pisaliśmy w zeszłym roku. Uczniowie napotykali na pewne trudności niezależne od nich – głównie związane z przerwami w nauczaniu stacjonarnym wywołane przez rozwój pandemii Covid19. Z tego powodu badania terenowe były prowadzone w trzech urywanych okresach: przełom lat 2019/2020, jesień 2020 i marzec 2021 roku. Druga sprawa to warunki hydrologiczne, które spowodowały, że w części piezometrów nie znajdowano wody w ogóle lub była ona na dużych głębokościach ze względu na niedobór wody gruntowej spowodowany niedoborem opadów. W marcu 2021 r., w odpowiedzi na zaproszenie Fundacji na Recz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA), przystąpiliśmy do kolejnego konkursu w ramach „Lokalnego Systemu Monitoringu Wód” i opracowaliśmy działania wdrożeniowe mające na celu poprawę czystości wód gruntowych na terenie szkolnego gospodarstwa oraz podwyższenie stanu bioróżnorodności. Na podstawie przeprowadzonych badań, które wykazały przekroczenie norm na zawartość azotanów w wodzie gruntowej, zdiagnozowaliśmy zaistniały problem oraz opracowaliśmy propozycje działań wdrożeniowych, które ten problem pozwolą rozwiązać. Do opracowania dołączyliśmy dokumentację fotograficzną oraz prezentację multimedialną traktującą o tym projekcie. 25 marca br. wzięliśmy udział w spotkaniu on-line z przedstawicielami FDPA, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  oraz ekspertkami z dziedziny ochrony wód i gleb (p. Ewą Kwapich i p. Katarzyną Izydorczyk ), którzy ocenili efekty naszych dokonań. Naszą grupę reprezentował kolega Michał z IV klasy, który na forum tego spotkania omówił nasze działania i plany na przyszłość. Zamierzamy między innymi:

  • zoptymalizować poziom nawożenia mineralnego,
  • założyć łąkę kwietną i kontynuować prowadzenie szkolnej pasieki,
  • podsiać TUZ trawami azotolubnymi,
  • ograniczyć  wymywanie związków biogennych z pryzmy  obornika poprzez zastosowanie ściółkowania podłoża,
  • założyć bariery wapienne na ciekach doprowadzających wodę do stawu,
  • zainstalować w szkolnym parku kolejne budki lęgowe dla ptaków.

Cieszymy się bardzo, że nasza dokumentacja i prezentacja planów wdrożeniowych spotkały się z uznaniem jury i uzyskaliśmy najwyższy na ten czas wynik w rankingu 10 szkół uczestniczących w projekcie. Tym bardziej czujemy się zobowiązani do rzetelnej realizacji tych planów w okresie kwiecień-czerwiec 2021 r. oraz  do późniejszej kontynuacji działań w celu zachowania ciągłości projektu.

ZRÓWNOWAŻONE ROLNICTWO W SŁUŻBIE BIORÓŻNORODNOŚCI

       Dnia 25 lutego odbyły się w szkole warsztaty dla uczniów pt. „Przygotowanie planów nawozowych”. Przeprowadziła je pani Ewa Kwapich – ekspert z ramienia Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. 25-osobowa grupa uczniów szkoły zapoznała się przepisami dotyczącymi racjonalnego nawożenia zawartymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Młodzież podjęła także działania praktyczne w zakresie pobierania próbek glebowych z pól należących do szkolnego gospodarstwa, nauczyła się określać pH gleby oraz opracowała plany nawozowe dla przykładowego gospodarstwa zajmującego się hodowlą bydła mlecznego za pomocą programu komputerowego przygotowanego przez CDR w Brwinowie.

„ZRÓWNOWAŻONE ROLNICTWO W SŁUŻBIE BIORÓŻNORODNOŚCI”

Projekt jest realizowany w naszej szkole od maja 2019 r. i potrwa do 30 czerwca 2021 r. Realizatorem jest Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa – FDPA  przy współpracy z Państwowym  Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w Warszawie oraz Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. My jako partner jesteśmy jedną z 10 szkół w Polsce zakwalifikowaną do tego projektu. Przedsięwzięcie zakłada działania, które posłużą wprowadzeniu do programów nauczania elementów  zrównoważonego rolnictwa, m.in. 

– Jaki jest wpływ rolnictwa na degradację środowiska naturalnego?  – Jak ograniczać zanieczyszczenie środowiska spowodowane działalnością rolniczą? – Czym jest bioróżnorodność i jak ją chronić ? – Zrównoważone rolnictwo w praktyce.

· Zrównoważone rolnictwo w praktyce. Dotychczasowe wydarzenia:

  • 30-31 maja 2019 r. 12-osobowa grupa uczniów z opiekunem Romanem Jasińskim  uczestniczyła w warsztatach terenowych zorganizowanych na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego (ZPKWŁ) nad zbiornikiem Sulejowskim (Moszczenica, Barkowice). Tam na poligonach demonstracyjnych i w siedzibie ZPKWŁ odbyły się ciekawe zajęcia w podgrupach prowadzone przez specjalistów z dziedziny botaniki, ichtiologii i leśnictwa dotyczące poznawania fauny i flory regionu oraz przyczyn i skutków zanieczyszczeń wód powierzchniowych i gruntowych oraz ze sposobami badania na zawartość azotanów wody pobranej  z gruntu za pomocą piezometrów.
  • 28 października 2019 r. u nas w szkole odbyły się warsztaty dla 25 uczniów  przeprowadzone  przez przedstawicieli realizatora projektu: panią dr hab. Katarzynę Izydorczyk z Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN oraz pana Wojciecha Frątczaka z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  w Warszawie. Po prelekcji dotyczącej przyczyn i skutków zanieczyszczenia wód przez rolnictwo oraz prezentacji założeń monitoringu wód opracowanego przez uczniów zespołu badawczego, przeprowadzono montaż piezometrów  oraz analizę laboratoryjną próbek wody gruntowej pobranej z kilku punktów na terenie użytków rolnych i w parku.

Kolejnym etapem projektu będzie okresowy (comiesięczny) pobór próbek wody i analiza jej czystości.

Skip to content