Nasza szkoła rozpoczęła udział w projekcie pt. „Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności” realizowanym przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) w partnerstwie z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie – Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 5.5 „Edukacja ekologiczna”. Głównym celem projektu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Jest to pierwszy, pilotażowy ale również kompleksowy projekt wzmacniający potencjał i kompetencje uczniów szkół rolniczych w Polsce. Działania skoncentrowane są na edukacji ekologicznej uczniów szkół kształcących w zawodach rolniczych.

Projekt obejmie trzy zakresy tematyczne:

1.Przyczyny i skutki utraty bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym oraz możliwości jej odbudowy;

2.Wpływ zanieczyszczeń obszarowych pochodzenia rolniczego na jakość wód i środowisko glebowe;

3.Działania ograniczające straty azotu i fosforu do środowiska w rolniczej przestrzeni produkcyjnej pod kątem ochrony bioróżnorodności.

Założeniem projektu jest wypracowanie i pilotażowe przetestowanie nauczania w zakresie zrównoważonego rolnictwa w formie warsztatów terenowych, prowadzenie badań terenowych, konkursów i publikacji popularyzujących zagadnienia ochrony bioróżnorodności, jakości wód, promocji dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rolnictwa, gospodarowania przestrzenią
i krajobrazem rolniczym.

Szczegółowe zadania w ramach projektu obejmują między innymi:

  1. Przeprowadzenie badania ankietowego wśród nauczycieli szkół kształcących w zawodach rolniczych, nt. nauczania o rolnictwie zrównoważonym i jego wpływie na zachowanie bioróżnorodności;
  2. Opracowanie materiałów edukacyjnych w formie poradnika, tablic edukacyjnych
    i scenariuszy lekcji dla nauczycieli;
  3. 2 dwudniowe warsztaty terenowe dla łącznej liczby 120 uczniów w terminie 05/2019;
  4. Lokalny System Monitoringu Wodnego(LSMW) – docelowe stworzenie 10 pilotażowych poligonów badawczych, pozwalających na samodzielne prowadzenie badań przez uczniów
    i monitorowanie jakości wody, w kontekście badania wielkości zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł rolniczych i ich wpływu na bioróżnorodność (09/2019-06/2020). Zadanie obejmuje badania terenowe prowadzone przez 9-10 miesięcy, opracowanie lokalnego programu działań dla ograniczenia zanieczyszczeń obszarowych w bezpośrednim sąsiedztwie LSMW, jego wdrożenie oraz ocenę jego efektywności (09/2020-05/2021). Szkoły, w których powstaną poligony zostaną wybrane w drodze konkursu, na podstawie oceny proponowanych przez szkoły miejsc do stworzenia LSMW i proponowanych działań edukacyjnych, zapewniających trwałość projektu i włączenia do nauczania elementów na temat zrównoważonego rolnictwa i  ochrony środowiska;
  5. Dwudniowy warsztat pogłębiony dla 60 uczniów realizujących projekty LSMW w terminie 05-06/2020;
  6. Konkurs pt. „Krótki film o…” na najciekawszy film nt. ochrony bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym.

PIERWSZY ETAP REALIZACJI PROJEKTU

W ramach tego projektu w dniach 30-31 maja 2019 roku grupa 12 uczniów klas I TR i II TR pod opieką nauczyciela Romana Jasińskiego wzięła udział w warsztatach terenowych w Barkowicach nad Zbiornikiem Sulejowskim oraz w Moszczenicy na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. W małych grupach roboczych zrealizowano tematy:

1. wpływ zanieczyszczeń obszarowych pochodzenia rolniczego na utratę bioróżnorodności oraz pogorszenie stanu wód,

2. Przyczyny i skutki utraty bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym oraz możliwości jej odbudowy.

Uczestnicy z kilku szkół poznali metody odłowów kontrolnych ryb, oceniali zawartość związków azotu w wodach gruntowych pobieranych za pomocą piezometru, nauczyli się rozpoznawać gatunki roślin środowisk wodnych i nieleśnych, obserwowali faunę tych terenów oraz poznali na przykładach znaczenie śródpolnych miedz, zadrzewień i oczek wodnych dla zachowania bioróżnorodności.

Roman Jasiński