Zawód technik weterynarii skierowany jest do osób zainteresowanych wykonywaniem czynności pomocniczych w lecznicach weterynaryjnych, instytucjach właściwych dla kontroli i nadzoru weterynaryjnego, chowem i hodowlą zwierząt, prowadzeniem profesjonalnej opieki nad zwierzętami, prowadzeniem własnej działalności z zakresu usług unasienniania zwierząt, pielęgnacji zwierząt lub prowadzenia gospodarstwa rolnego.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt

ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik weterynarii jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt:

 1. rozpoznawania prawidłowej budowy anatomicznej i przebiegu procesów życiowych zwierząt;
 2. doboru ras zwierząt gospodarskich do planowanej produkcji;
 3. analizowania zachowań zwierząt gospodarskich i domowych;
 4. żywienia i utrzymania zwierząt gospodarskich i domowych;
 5. prowadzenia rozrodu zwierząt gospodarskich i domowych;
 6. wykonywania zabiegów inseminacyjnych u bydła i świń;
 7. udzielania pomocy podczas porodu niewymagającego cięcia płodu lub zabiegu chirurgicznego;
 8. poskramiania zwierząt gospodarskich i domowych;
 9. wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych u zwierząt gospodarskich i domowych;
 10. wykonywania zabiegów zootechnicznych u zwierząt gospodarskich;
 11. wykonywania zabiegów specjalnych:
 12. prowadzenia i obsługi samochodu osobowego.

2) w zakresie kwalifikacji ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych:

 1. wykonywania weterynaryjnych czynności pomocniczych w diagnozowaniu, profilaktyce i leczeniu chorób zwierząt;
 2. wykonywania badań klinicznych oraz udzielania pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia życia zwierząt;
 3. pobierania prób do badań laboratoryjnych;
 4. asystowania przy wykonywaniu sekcji zwłok zwierzęcych;
 5. podawania zwierzętom leków przepisanych przez lekarza weterynarii lub dostępnych bez recepty;
 6. asystowania przy zabiegach chirurgicznych;
 7. sprawowania opieki nad zwierzętami leczonymi w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych;
 8. wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz;
 9. wykonywania czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
 10. wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa.

a ponadto, w zakresie wykonywanych czynności zawodowych do:

 1. przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz wymagań ergonomii,
 2. udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia,
 3. postępowania zgodnie zasadami etyki zawodu,
 4. planowania i organizowania pracy małego zespołu,
 5. stosowania programów komputerowych,
 6. posługiwania się językiem obcym oraz korzystania z obcojęzycznych źródeł informacji.

Nasza szkoła posiada bogatą bazę dydaktyczną w zakresie prowadzonego kierunku. Posiadamy 26ha gospodarstwo rolne, w którym hodujemy zwierzęta. Mamy świetnie przygotowaną kadrę pedagogiczną, jak również nawiązaną współpracę ze specjalistami z branży.