KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY  W ZAWODZIE:

ROLNIK (nr zawodu 613003)

Kwalifikacja: PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ (ROL.04)

Organizacja i forma kursu kwalifikacyjnego:

 • uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat, niezależnie od poziomu posiadanego wykształcenia,
 • kurs jest  bezpłatny,
 • okres nauczania – 3 semestry,
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w siedzibie szkoły lub zdalnie (zjazdy weekendowe: piątek, sobota, niedziela),
 • ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. 

Osoba, która zda egzamin otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie: rolnik.

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:

 • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej    i zwierzęcej,
 • prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich,
 • obliczania opłacalności produkcji rolniczej.

Ukończenie kursu oraz uzyskanie kwalifikacji rolniczych umożliwia m.in.:

 • nabywanie ziemi,
 • otworzenie gospodarstwa rolnego,
 • uzyskiwanie dopłat oraz dotacji,
 • uzupełnienie wykształcenia.

Wymagane dokumenty:

 1. świadectwo ukończenia szkoły
 2. fotografia.