Projekt: „Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności” realizowany od maja 2019 powoli dobiega końca. Część działań projektowych przedstawiliśmy już wcześniej na naszej stronie. Przypomnę, że rozpoczęły się warsztatami terenowymi – najpierw wyjazdowymi w Barkowicach nad Zbiornikiem Sulejowskim oraz w Moszczenicy na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, a następnie dwukrotnie w siedzibie naszej szkoły. Szkoła otrzymała nieodpłatnie sprzęt niezbędny do montowania punktów poboru wody gruntowej i badania jej składu chemicznego oraz poradniki i tablice poglądowe. Pod okiem ekspertów nauczyliśmy się rozpoznawać źródła zanieczyszczeń wód gruntowych, określać pH gleby oraz opracowywać plany nawozowe dla przykładowego gospodarstwa. Młodzież podjęła także działania praktyczne w zakresie pobierania próbek glebowych z pól należących do szkolnego gospodarstwa i oceny jej czystości. Wyżej wymienione działania były wstępem do  utworzenia Lokalnego Systemu Monitoringu Wodnego (LSMW) – powstał poligon badawczy, pozwalających na samodzielne pobieranie próbek wody gruntowej przez uczniów oraz oznaczenie jakości tej wody, określenie przyczyn zanieczyszczeń oraz ich wpływu na bioróżnorodność. Na koniec Projekt zakłada opracowanie lokalnego programu działań naprawczych oraz jego wdrożenie w celu ograniczenia zanieczyszczeń obszarowych w bezpośrednim sąsiedztwie LSMW.

Badania wody były prowadzone przez 6-osobową grupę uczniów: Julię, Michała, Filipa, Łukasza, Mikołaja i Dawida, którzy systematycznie pobierali próbki wody i badali jej skład chemiczny pod kątem zawartości NO₃ oraz sporządzali okresowe sprawozdania. Niejednokrotnie pomagali im inni uczniowie szkoły, np. Hubert, Daniel i Gracjan, którzy nakręcili film o bioróżnorodności nagrodzony w konkursie, o którym już pisaliśmy w zeszłym roku. Uczniowie napotykali na pewne trudności niezależne od nich – głównie związane z przerwami w nauczaniu stacjonarnym wywołane przez rozwój pandemii Covid19. Z tego powodu badania terenowe były prowadzone w trzech urywanych okresach: przełom lat 2019/2020, jesień 2020 i marzec 2021 roku. Druga sprawa to warunki hydrologiczne, które spowodowały, że w części piezometrów nie znajdowano wody w ogóle lub była ona na dużych głębokościach ze względu na niedobór wody gruntowej spowodowany niedoborem opadów. W marcu 2021 r., w odpowiedzi na zaproszenie Fundacji na Recz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA), przystąpiliśmy do kolejnego konkursu w ramach „Lokalnego Systemu Monitoringu Wód” i opracowaliśmy działania wdrożeniowe mające na celu poprawę czystości wód gruntowych na terenie szkolnego gospodarstwa oraz podwyższenie stanu bioróżnorodności. Na podstawie przeprowadzonych badań, które wykazały przekroczenie norm na zawartość azotanów w wodzie gruntowej, zdiagnozowaliśmy zaistniały problem oraz opracowaliśmy propozycje działań wdrożeniowych, które ten problem pozwolą rozwiązać. Do opracowania dołączyliśmy dokumentację fotograficzną oraz prezentację multimedialną traktującą o tym projekcie. 25 marca br. wzięliśmy udział w spotkaniu on-line z przedstawicielami FDPA, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  oraz ekspertkami z dziedziny ochrony wód i gleb (p. Ewą Kwapich i p. Katarzyną Izydorczyk ), którzy ocenili efekty naszych dokonań. Naszą grupę reprezentował kolega Michał z IV klasy, który na forum tego spotkania omówił nasze działania i plany na przyszłość. Zamierzamy między innymi:

  • zoptymalizować poziom nawożenia mineralnego,
  • założyć łąkę kwietną i kontynuować prowadzenie szkolnej pasieki,
  • podsiać TUZ trawami azotolubnymi,
  • ograniczyć  wymywanie związków biogennych z pryzmy  obornika poprzez zastosowanie ściółkowania podłoża,
  • założyć bariery wapienne na ciekach doprowadzających wodę do stawu,
  • zainstalować w szkolnym parku kolejne budki lęgowe dla ptaków.

Cieszymy się bardzo, że nasza dokumentacja i prezentacja planów wdrożeniowych spotkały się z uznaniem jury i uzyskaliśmy najwyższy na ten czas wynik w rankingu 10 szkół uczestniczących w projekcie. Tym bardziej czujemy się zobowiązani do rzetelnej realizacji tych planów w okresie kwiecień-czerwiec 2021 r. oraz  do późniejszej kontynuacji działań w celu zachowania ciągłości projektu.