KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

ROL.06. Organizacja chowu i hodowli koni
ROL.07. Szkolenie i użytkowanie koni

Zawód technik hodowca koni jest skierowany do osób zainteresowanych chowem i hodowlą koni, prowadzeniem ośrodka hodowli koni oraz szkoleniem i użytkowaniem koni w turystyce i rekreacji.

Technik hodowca koni wykonuje zadania zawodowe związane z organizowaniem i prowadzeniem chowu oraz hodowli koni. Zajmuje się również kupnem i sprzedażą koni, zakupem niezbędnego wyposażenia dla stadniny. Technik hodowca koni jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych połączonych z użytkowaniem wierzchowym koni oraz marketingiem i sprzedażą usług związanych z użytkowaniem koni. Organizuje różnego rodzaju imprezy jeździeckie związane z hodowlą, sportem, turystyką i rekreacją konną. Może prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Prowadzi i obsługuje samochód osobowy oraz ciągnik rolniczy z przyczepą (przyczepami).

Zawód w branży rolno-hodowlanej (ROL).

Technik hodowca koni posiada następujące umiejętności:

 • charakteryzuje rasy i typy koni oraz dobiera je do różnych form użytkowania,
 • dokonuje identyfikacji, oceny pokroju i zachowania konia,
 • wskazuje zależność pomiędzy budową a ruchem konia,
 • wskazuje zależność pomiędzy sprawnością psychofizyczną jeźdźca a bezpieczeństwem pracy,
 • charakteryzuje warunki i systemy utrzymania koni zgodnie z ich dobrostanem i zasadami zoohigieny,
 • wykonuje czynności związane z pielęgnacją koni i obsługą stajni,
 • żywi konie z uwzględnieniem specyfiki układu pokarmowego,
 • prowadzi pracę hodowlaną oraz nadzór nad wychowem źrebiąt,
 • ocenia stan zdrowia konia oraz prowadzi profilaktykę zdrowotną,
 • przyucza konia do pracy wierzchowej i zaprzęgowej,
 • przygotowuje i prezentuje konia na imprezach jeździeckich, hodowlanych i podczas sprzedaży,
 • jeździ konno i powozi oraz charakteryzuje dyscypliny jeździeckie,
 • omawia budowę sprzętu jeździeckiego i zaprzęgowego oraz wykonuje jego konserwację,
 • organizuje transport koni,
 • organizuje rekreację i turystykę konną z zachowaniem zasad bezpieczeństwa,
 • organizuje gospodarstwo rolne użytkujące konie oraz oblicza koszty utrzymania koni ,
 • wykonuje zadania zawodowe w oparciu o doskonalenie umiejętności i otwartość na zmiany,
 • współpracuje w zespole, organizując jego pracę,
 • postępuje zgodnie z zasadami etyki,
 • udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy,
 • przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych,
 • organizuje produkcję roślin na pasze w gospodarstwie rolnym,
 • prowadzi pojazdy oraz obsługuje maszyny i urządzenia podczas wykonywania zadań zawodowych,
 • prowadzi chów zwierząt gospodarskich.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW W TOKU KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HODOWCA KONI 314203

ROL.06. Organizacja chowu i hodowli koni

Teoretyczne przedmioty zawodowe

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 2. Przepisy ruchu drogowego
 3. Technika w rolnictwie
 4. Produkcja roślinna
 5. Produkcja zwierzęca
 6. Chów i hodowla koni
 7. Język obcy zawodowy

Przedmioty zawodowe organizowane w formie zajęć praktycznych

 • Obsługa środków technicznych
 • Prowadzenie produkcji rolniczej
 • Chów i hodowla koni w praktyce

Praktyka zawodowa

Kwalifikacja ROL.07. Szkolenie i użytkowanie koni:

Teoretyczne przedmioty zawodowe

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 2. Użytkowanie wierzchowe koni
 3. Użytkowanie zaprzęgowe koni
 4. Imprezy jeździeckie i transport koni
 5. Rekreacja i turystyka konna
 6. Język obcy zawodowy

Przedmioty zawodowe organizowane w formie zajęć praktycznych

 • Użytkowanie wierzchowe koni w praktyce
 • Użytkowanie zaprzęgowe koni w praktyce
 • Imprezy jeździeckie i transport koni w praktyce
 • Rekreacja i turystyka konna w praktyce

Praktyka zawodowa

Jazda konna – kurs jazdy konnej wyrównujący poziom umiejętności, prowadzony w grupach 2-3-osobowych w I lub II roku nauki