EFS – czas start!

Nasza placówka realizuje projekt pt. Rozwój Kształcenia Zawodowego w Brzostowie. Środki na realizację projektu pozyskano w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych u min. 90% z 40 uczniów (17 kobiet) Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Michała Drzymały wBrzostowie zwiększające ich szanse na rynku pracy, przez m.in. realizację staży, dodatkowych szkoleń i kursów, a także podniesienie kompetencji zawodowych 5 (3 K, 2M) nauczycieli kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Michała Drzymały w Brzostowie poprzez szkolenia oraz podniesienie jakości nauczania w Zespole Szkół przez m.in. wyposażenie w sprzęt niezbędny do kształcenia zawodowego w okresie 01.05.2019 do 31.12.2020. 

Główne wskaźniki do realizacji w ramach projektu to:  

  • liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS – 1.  
  • liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje – 5.  
  • liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy – 40. 

W projekcie realizowane będą następujące zadania:  

1. Wyposażenie pracowni przedmiotowych. 

2. Staże zawodowe dla uczniów i uczennic. 

3. Wsparcie uczniów/uczennic w zakresie zdobywania dodatkowych umiejętności i kompetencji zwiększających ich szanse na rynku pracy. 

4. Kursy i szkolenia dla nauczycieli.  

5. Doradztwo edukacyjno – zawodowe.  

Wartość projektu: 652 648,75 zł 

Wkład Funduszy Europejskich: 554 751,43 zł 

Odjazd

Wóz Drzymały rozpoczyna swoją przygodę jako jeżdżąca lekcja historii. Pierwszym przystankiem jest Narodowa Wystawa Rolnicza w Poznaniu. Serdecznie zapraszamy!

Jeżdżąca lekcja historii

W ubiegłym roku rozpoczęliśmy realizację projektu: Wóz Drzymały jako jeżdżąca lekcja historii. Głównym celem naszego projektu , było zbudowanie wozu, który miał pokazać historię naszego patrona- Michała Drzymały. Chcieliśmy w ten sposób uczcić 100-lecie niepodległości i pokazać , że każdy okres w naszej historii ma swoich bohaterów. To oni budują naszą tożsamość     i są nieodzowną częścią naszej teraźniejszości. A naszą częścią historii jest nasz patron- M. Drzymała. Realizacja projektu to także nauka przedsiębiorczości, współpracy i hartowanie  charakteru. Musieliśmy zmagać się z wieloma trudnościami, które traktowaliśmy jak wyzwanie, a nie problemy. Pracowaliśmy prawie rok, także w wakacje. W pocie czoła, zważywszy na temperatury, które wtedy były !!!Ta ciężka praca była przeplatana także przyjemnościami, w nagrodę, żeby nie tracić zapału i podładować akumulatory mieliśmy zarezerwowane przyjemności. Byliśmy na wycieczce w Rakoniewicach, by zobaczyć już stojącą replikę wozu i odwiedzić tamtejszą izbę pamięci poświęconą Drzymale. A przy okazji zjedliśmy obiad w Gościńcu u Michała. Było trochę przyjemności dla ciała i ducha; czyli wyjazdy do kina, escape roomu, parku linowego , a zakończymy wyjazdem na paintball.

 Nasze dzieło można już  podziwiać na dziedzińcu naszego pałacu. Oficjalnie zakończyliśmy realizację projektu. Zapraszamy wszystkich na ciekawą lekcję: Wóz Drzymały, jako jeżdżąca lekcja historii. Nasz patron jest jednym z wielu bohaterów, którzy kształtowali naszą tożsamość.

Kuźnia młodego przedsiębiorcy

Od września 2018 r. realizujemy w naszej szkole projekt ekonomiczny pt „ Kuźnia młodego przedsiębiorcy”. Projekt realizuje 47 szkół, których organem prowadzącym i nadzorującym jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem tego programu jest rozbudzenie u uczniów postaw i zachowań przedsiębiorczych, kreowanie własnego wizerunku, planowanie działalności gospodarczej, kształtowanie umiejętności w zakresie pozyskiwania funduszy na działalność gospodarczą, gospodarowanie finansami, oszczędzanie i lokowanie środków finansowych, zarządzanie przedsiębiorstwem, przewidywanie skutków własnych działań i konsekwentne realizowanie wyznaczonych celów. 
Realizacja projektu odbywa się w dwóch etapach. Etap I – to zajęcia prowadzone w szkole dla 30 uczniów klasy I-II i III w formie cyklicznych spotkań, łącznie 24 godziny lekcyjne, od września 2018 r. do marca 2019 r. W naszej szkole zrealizowaliśmy już 16 godzin. Etap II – to wyłonienie 3 osobowej grupy uczniów, która od kwietnia do 03 czerwca 2019 r. będzie realizowała zajęcia warsztatowe – 12 godzin opracowując własny biznes plan, w którym uczniowie przedstawią pomysł na własną działalność gospodarczą. Zajęcia dofinansowane są przez Narodowy Bank Polski. Na zwycięzców czekają cenne nagrody. 


Błękitna Szkoła w Helu

12-13 kwietnia gościliśmy w Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu. W ramach warsztatów poznaliśmy ryby żyjące w Bałtyku. Wykonaliśmy sekcję śledzia, poznaliśmy jego przystosowanie do życia w środowisku morskim. Dowiedzieliśmy się wiele na temat morświnów, delfinów i innych waleni żyjących w Bałtyku. Obserwowaliśmy trening medyczny i karmienie fok. Z panem Mikołajem, ornitologiem pracującym w stacji obserwowaliśmy kormorany, mewy srebrzyste, rybitwy czubate, czernice, lodówki i inne ptaki charakterystyczne dla strefy przybrzeżnej. Omówiliśmy także wpływ polskiego rolnictwa na eutrofizację Bałtyku. Serdecznie dziękujemy pracownikom i edukatorom stacji za wspaniałe przyjęcie i cenną wiedzę jaką nam przekazali.