Page 2 of 131

Wkręceni w pomaganie

Zebrane nakrętki dla Karolinki Nowaczyk z Wyrzyska zostały przekazane jej rodzicom. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy „wkręcili się w pomaganie” i wsparli akcję.

Warto być aktywnym

Pisaliśmy już o przebiegu konkursu Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym (notatka z 11.2021 r.), którego krajowym laureatem  został nasz uczeń Filip Ludowicz. Tym razem kilka słów na podsumowanie. Główny organizator konkursu – Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu – oprócz nagrody dla laureata krajowego, przesłał w tych dniach do szkoły upominki w postaci powerbanków  dla wszystkich 16 uczniów startujących w etapie szkolnym konkursu z 01.10.2021 r., a  pięcioro najlepszych uczestników tego etapu dodatkowo otrzymało pamiątkowy dyplom i przelew poważnej sumy na  ich konta bankowe. Serdecznie dziękujemy Fundatorowi!

     Gratulujemy uczestnikom konkursu, którzy potwierdzają swoją postawą, że warto być aktywnym, pogłębiać wiedzę i doskonalić umiejętności.

Roman Jasiński

INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLAS CZWARTYCH

Kwalifikacje w zawodach:

  1. Technik żywienia i usług gastronomicznych, TG.16 – organizacja żywienia i usług gastronomicznych;
  2. Technik rolnik, RL.16 – organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

Terminy rozpoczęcia egzaminów:

Część praktyczna (formuła „d” – dokumentacja)

 10 stycznia 2022 r. (poniedziałek), godz. 13:00

Część pisemna

11 stycznia 2022 r. (wtorek), godz. 12:00

Uwaga!: podane wyżej godziny to czas rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym; w związku z koniecznością przeprowadzenia czynności wstępnych (sprawdzenie tożsamości, losowanie miejsc i zajęcie miejsc, sprawdzenie danych osobowych i złożenie podpisów przez uczniów w wykazie zdających,  odebranie materiałów egzaminacyjnych w obecności zdającego  od PZE, tj. Pana Dyrektora) do szkoły zdający powinni przybyć najpóźniej na 30 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu.

Na część pisemną i praktyczną obowiązuje strój galowy. Na egzamin należy zabrać także dowód tożsamości ze zdjęciem.

  • Przybory pomocnicze:

       Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, ani innych przedmiotów, które nie zostały wymienione w komunikacie dyrektora CKE.

      Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań oraz może mieć kalkulator prosty.

       W części praktycznej egzaminu w formule „d” oprócz długopisu można ponadto stosować materiały i przybory pomocnicze wyznaczone przez dyrektora CKE:

  1. kwalifikacja R.16 – organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej – do sali egzaminacyjnej można wnieść: kalkulator prosty, ołówek, gumkę, linijkę, ekierkę i temperówkę;
  2. kwalifikacja TG.16 – organizacja żywienia i usług gastronomicznych – do sali egzaminacyjnej można wnieść: kalkulator prosty, ołówek, gumkę, linijkę i temperówkę.

Uwaga: ze względu na sytuację pandemiczną wyżej wymienione przybory przynoszą zdający; zdający nie powinni pożyczać i wymieniać się przyborami.

  1. Wybrane wytyczne CKE, MEN oraz GIS w związku z pandemią COVID-19:

– na egzamin może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19;

– nie może brać udziału w egzaminie osoba objęta izolacją lub kwarantanną albo jeśli przebywa w domu z osobą będącą w izolacji (nie dotyczy osób zaszczepionych i ozdrowieńców);

– zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek; rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. można przechować w szafce w szatni;

– każdy zdający korzysta tylko z własnych przyborów do pisania oraz linijki, cyrkla, kalkulatora itp.; nie można pożyczać przyborów od innych zdających;

–  szkoła nie zapewnia wody pitnej ani posiłków – na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą;

– czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos; zakaz gromadzenia się obowiązuje także po zakończeniu egzaminu;

– zakrywanie nosa i ust za pomocą maseczki obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc lub stanowisk; ponownie należy zakryć nos i usta, gdy do zdającego podchodzi osoba z Zespołu Nadzorującego,  asystent techniczny lub egzaminator, a także przy wychodzeniu z sali do toalety lub po zakończeniu egzaminu; zakrywanie ust i nosa w tych samych przypadkach dotyczy także członków zespołu egzaminacyjnego;

– zdający są zobligowani do zachowania higieny rąk – przy wejściu do szkoły
i w sali egzaminacyjnej będą dostępne dozowniki z płynem do dezynfekcji; należy dezynfekować dłonie także przed i po skorzystaniu ze wspólnych przyborów, narzędzi itp.;

– zespół egzaminacyjny i zespół nadzorujący egzamin powinien być poinformowany o zdających chorujących na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie;  członkowie zespołu nadzorującego muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących”;

– uczestnicy egzaminu stosują zasadę niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką;

– procedury egzaminu przewidują możliwość  przerwania egzaminu w przypadku wystąpienia u zdającego lub członka zespołu egzaminacyjnego (nadzorującego), albo innej osoby biorącej bezpośredni udział w przeprowadzaniu egzaminu w danej sali egzaminacyjnej, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem; w takim przypadku należy niezwłocznie przerwać egzamin tego zdającego lub członka ZE oraz wdrożyć procedurę izolacji, a w razie pogarszania się stanu zdrowia wezwać pogotowie ratunkowe.

W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, zdający powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.

przygotował: Roman Jasiński

 kierownik PNZ,

 ZSCKR w Brzostowie

Brzostowo, 16.12.2021 r.

Cicha noc

„Wigilia w internacie”

Dnia 15 grudnia w auli szkoły odbyła się uroczysta kolacja wigilijna dla młodzieży mieszkającej w internacie, podczas której zostały wystawione jasełka. W przedstawieniu wzięli udział: Mateusz Bartenowski, Martyna Elicka, Norbert Heimann, Zuzanna Jaworska, Weronika Kaczmarek, Weronika Kowalska, Brajan Mania, Daniel Michałek, Paulina Misiak, Magdalena Moś, Mieszko Owczarek, Zuzanna Płaczkowska, Franciszek Szostak, Kacper Wiese i Alan Witulski.
Nad oprawą muzyczną czuwali: Gracjan Zieleń i Hubert Bembnista.
W atmosferę świąteczną wprowadziły nas kolędy w wykonaniu Wiktorii Konwińskiej. Nie zabrakło również prezentów pod choinką, jednak żeby uczniowie mogli je otrzymać musieli wspólnie zaśpiewać kolędę.
Opiekę nad częścią artystyczną sprawowała p. Monika Tomko-Nowak.
Podziękowania dla wszystkich osób pomagających w przygotowaniu scenografii, w szczególności dla p. Aleksandry Duda za wykonanie pięknych stroików świątecznych. Serdeczne podziękowania dla pań, które sporządziły smaczne potrawy wigilijne oraz dla „Św. Mikołaja” za upominki.

II miejsce w Noteckiej Lidze Debat!!!

W piątek nasi uczniowie wzięli udział w turnieju debat oksfordzkich szkół z trzech powiatów województwa wielkopolskiego. Po  ekscytującym zwycięstwie fazy grupowej, trafiliśmy do finału z  grupą z I LO im. M.C. Skłodowskiej w Pile . Po burzliwej debacie finałowej z oponentami, mierząc się z tezą:  „Warunkiem przygotowania młodych ludzi do życia w społeczeństwie demokratycznym jest wykorzystywanie narzędzi partycypacji społecznej w szkole”, zajęliśmy II miejsce. Osiągnęliśmy ogromny sukces i wierzymy, że jest to krok do rozwoju umiejętności oratorskich, poznania zasad kulturalnej i merytorycznej dyskusji, a wszystko przy szacunku do drugiego człowieka. Stajemy się świadomymi obywatelami!!!

« Older posts Newer posts »
Skip to content