Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Brzostowie, po zasięgnięciu opinii rady szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego*, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, ustalił w roku szkolnym 2017/2018 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
lp. data uwagi
1. 30.04.2018r.
2. 02.V.2018r.
3. 04.V.2018r. Egzamin maturalny
4. 01.VI.2018r.