Od września 2018 r. realizujemy w naszej szkole projekt ekonomiczny pt „ Kuźnia młodego przedsiębiorcy”. Projekt realizuje 47 szkół, których organem prowadzącym i nadzorującym jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem tego programu jest rozbudzenie u uczniów postaw i zachowań przedsiębiorczych, kreowanie własnego wizerunku, planowanie działalności gospodarczej, kształtowanie umiejętności w zakresie pozyskiwania funduszy na działalność gospodarczą, gospodarowanie finansami, oszczędzanie i lokowanie środków finansowych, zarządzanie przedsiębiorstwem, przewidywanie skutków własnych działań i konsekwentne realizowanie wyznaczonych celów. 
Realizacja projektu odbywa się w dwóch etapach. Etap I – to zajęcia prowadzone w szkole dla 30 uczniów klasy I-II i III w formie cyklicznych spotkań, łącznie 24 godziny lekcyjne, od września 2018 r. do marca 2019 r. W naszej szkole zrealizowaliśmy już 16 godzin. Etap II – to wyłonienie 3 osobowej grupy uczniów, która od kwietnia do 03 czerwca 2019 r. będzie realizowała zajęcia warsztatowe – 12 godzin opracowując własny biznes plan, w którym uczniowie przedstawią pomysł na własną działalność gospodarczą. Zajęcia dofinansowane są przez Narodowy Bank Polski. Na zwycięzców czekają cenne nagrody.