Informujemy, że od 1 czerwca br. uczniowie będą mieli możliwość korzystania z konsultacji przedmiotowych na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji będzie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków szkoły. Konsultacje mają charakter dobrowolny i będą prowadzone zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN.  Z zajęć w formie konsultacji w szkole  mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej. 

Uczniowie chętni na konsultacje z danego przedmiotu, informują o tym fakcie wychowawcę. Formularz zgody rodzica/prawnego opiekuna na udział w konsultacjach znajduje się poniżej.

Uczeń korzysta z konsultacji po przekazaniu w sekretariacie szkoły ww formularza zgody. 

Konsultacje będą odbywać się według ustalonego przez Dyrektora harmonogramu.