INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLAS CZWARTYCH ZSCKR W BRZOSTOWIE

przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2020/2021 sesja zimowa 2021 r.

kwalifikacje w zawodach:

  1. Technik żywienia i usług gastronomicznych, TG.16 – organizacja żywienia i usług gastronomicznych.
  2. Technik rolnik, RL.16 – organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.
  3. Terminy:
Część praktyczna (d)Część pisemna
11.01.2021 r. (poniedziałek) godz. 13:0012.01.2021 r. (wtorek) godz. 12:00

Uwaga!: podane wyżej godziny to czas rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym;
w związku z koniecznością przeprowadzenia czynności wstępnych (sprawdzenie tożsamości, losowanie miejsc i zajęcie miejsc, sprawdzenie danych osobowych i złożenie podpisów przez uczniów
w wykazie zdających,  odebranie materiałów egzaminacyjnych w obecności zdającego  od PZE, tj. Pana Dyrektora) do szkoły zdający powinni przybyć najpóźniej na 30 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu.

Proszę pamiętać o zabraniu dowodu tożsamości ze zdjęciem.

  • Przybory pomocnicze:

Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, ani innych przedmiotów nie wymienionych w komunikacie dyrektora CKE.

Można stosować:

kwalifikacjaTG.16RL.16
część pisemnaDługopis z czarnym tuszem (obowiązkowo) kalkulator prosty (nieobowiązkowo).Długopis z czarnym tuszem (obowiązkowo) kalkulator prosty (nieobowiązkowo).
część praktycznaDługopis z czarnym tuszem oraz: kalkulator  prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka.Długopis z czarnym tuszem oraz:  kalkulator  prosty, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka.

Uwaga: ze względu na sytuację pandemiczną wyżej wymienione przybory przynoszą zdający ; zdający nie powinni pożyczać i wymieniać się przyborami;

Zdający może także wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody.

  • Wybrane wytyczne CKE, MEN oraz GIS w związku z pandemią COVID-19:

– na egzamin może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19;

– nie może brać udziału w egzaminie osoba objęta izolacją lub kwarantanną albo jeśli przebywa w domu z osobą będącą w izolacji;

– zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek; rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. można ewentualnie przechować w szafce
w szatni;

– czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5m) oraz mają zakryte usta i nos; zakaz gromadzenia się obowiązuje także po zakończeniu egzaminu;

– zdający są zobligowani do zachowania higieny rąk – przy wejściu do szkoły i w sali egzaminacyjnej będą dostępne dozowniki z płynem do dezynfekcji;

– zespół nadzorujący egzamin powinien być poinformowany o zdających chorujących na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie;  członkowie zespołu nadzorującego muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących”;

– uczestnicy egzaminu stosują zasadę niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką;

– procedury egzaminu przewidują możliwość  przerwania egzaminu w przypadku wystąpienia u zdającego lub członka zespołu nadzorującego, albo innej osoby biorącej bezpośredni udział w przeprowadzaniu egzaminu
w danej sali egzaminacyjnej niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem; w takim przypadku należy niezwłocznie przerwać egzamin tego zdającego lub członka ZN oraz wdrożyć procedurę izolacji, a w razie pogarszania się stanu zdrowia wezwać pogotowie ratunkowe.

W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, zdający powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.

4.Wybrane treści komunikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2020r. Informacja dla Dyrektorów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe:

„… w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 2316), uprzejmie informujemy, że:

  • zdających oraz innych osób uczestniczących w przeprowadzaniu ww. egzaminów nie obejmują – podczas tych egzaminów – ograniczenia dotyczące zgromadzeń (§ 28 ust. 13 pkt 9 rozporządzenia). Zwracamy jednak uwagę na konieczność ograniczania liczby osób w salach egzaminacyjnych przez przeprowadzanie egzaminu w większej liczbie sal. Przypominamy również o obowiązku regularnego wietrzenia sal egzaminacyjnych oraz innych miejsc przeprowadzania egzaminu;
  • po zajęciu miejsca przy stoliku – podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym lub podczas rozwiązywania zadania praktycznego przy stanowisku egzaminacyjnym zdający nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa, pod warunkiem że w trakcie egzaminu odległość pomiędzy poszczególnymi osobami wynosi co najmniej 1,5 m (§ 27 ust. 3 pkt 15 rozporządzenia). Obowiązku zakrywania ust i nosa – po spełnieniu ww. warunku – nie mają również członkowie zespołów nadzorujących oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminów. Oczywiście wszystkie ww. osoby mogą, jeżeli czują się bezpieczniej, mieć zakryte usta i nos przez cały czas uczestniczenia w egzaminie. Przypominamy również o konieczności regularnego mycia lub dezynfekcji dłoni oraz – w przypadku członków zespołów nadzorujących i egzaminatorów – chronieniu dłoni przy pomocy rękawiczek jednorazowych;…”

Piotr Bartosiak, Dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego

przygotował: Roman Jasiński

 kierownik PNZ,

 ZSCKR w Brzostowie