Informacje

Internat czynny jest od niedzieli 18.00 do piątku16.00 przez cały rok

( z wyjątkiem ferii zimowych, świątecznych oraz wakacji).

Pokoje są 3,4,5-osobowe

 • Za miej­sce w in­ter­na­cie uczeń nie ponosi żadnych opłat
 • Dzienna stawka żywieniowa wynosi 15 zł (tj. śniadanie, drugie śniadanie, obiad, kolacja).

Opłatę za internat należy dokonywać do 15 dnia miesiąca w kasie szkoły lub na konto bankowe.

Konto ban­kowe

NBP Poznań

60 1010 1469 0055 7113 9134 0000

Telefony kon­tak­towe

Sekretariat szkoły  (67) 287-44-11

INTERNAT ZAPEWNIA:

 • fachową opiekę pedagogiczną
 • całodzienne, smaczne i zdrowe wyżywienie,
 • sprzyjające warunki do nauki i wypoczynku,
 • właściwe warunki sanitarno-higieniczne,
 • stałe przyłącze do sieci internetowej,
 • stanowiska komputerowe dla uczniów z drukarką
 • dostęp do TV kablowej
 • możliwość korzystania z siłowni znajdującej się na terenie szkoły

Uczeń przy za­kwa­te­ro­wa­niu musi posiadać:

 • Komplet po­ścieli (po­szwa, po­szewka, prze­ście­ra­dło) istnieje możliwość korzystania ze szkolnego kompletu
 • Podstawowe środki hi­gieny oso­bi­stej (przy­bory to­a­le­towe, ręcz­nik, klapki pod prysznic itp.)

 

Jak było i jak jest:

 • Po II wojnie światowej internat mieścił się o w budynku szkoły na pierwszym piętrze oraz w budynku adoptowanym z dawnej wozowni, oddalonym od gmachu głównego o 40 m .W 1964r szkoła przeżywa pożar, który zniszczył część lewego skrzydła gmachu oraz część holu. Zniszczenia były dość  znaczne, szkoła przeżywała trudne chwile. Z czasem przebudowano górną część pałacu. Utracił on walory architektoniczne lecz stał się  bardziej funkcjonalny. W latach 60-tych w internacie  zamieszkiwało ok.150 uczniów. Internat był dla młodych ludzi „drugim domem”. Młodzież tylko raz w miesiącu odwiedzała rodziców. Pokoje były bar­dzo za­gęsz­czone, ucznio­wie spali na pię­tro­wych łóżkach po ośmiu uczniów w po­koju. Stopniowo  z upływem lat ule­gała zmniej­sze­niu liczba uczniów w po­ko­jach (obec­nie w większości mamy po­koje trzy i czteroosobowe).
 • Obecnie internat mieści się w budynku szkoły na pierwszym i drugim piętrze .Na pierwszym piętrze oprócz pokoi mieszkalnych mieści się pokój wychowawców i duży hol, który jest naszym miejscem spotkań i wypoczynku. W podziemiach szkoły jest  internatowa kuchnia, która wśród mieszkańców cieszy się dobrą opinią, przede wszystkim za zdrowe domowe obiadki oraz  dokładki dla zgłodniałych. W dniu dzisiejszym w internacie mieszka  60 wychowanków. Pierwsze piętro zamieszkują chłopcy, natomiast drugie piętro to królestwo dziewcząt. W ciągu ostatnich lat internat został odremontowany wymieniono okna, odmalowano pokoje, wyposażono w nowe meble, a łazienki są nareszcie na miarę XXI wieku. Młodzieżą w internacie opiekuje się wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna(opieka całodobowa). Mieszkańcy wy­wie­rają wpływ na życie in­ter­natu po­przez swój sa­mo­rząd zwany Młodzieżową Radą Internatu. Życie w in­ter­na­cie jest na­miastką życia do­mo­wego i ro­dzin­nego. Wychowawcy czę­sto za­stę­pują ro­dzi­ców, za­równo w za­in­te­re­so­wa­niu wy­ni­kami w na­uce, jak i kon­trolą po­rząd­ków w po­ko­jach, co dla spo­rej grupy wy­cho­wan­ków jest po­waż­nym problemem. Większość wy­cho­wan­ków nie spra­wia pro­ble­mów wy­cho­waw­czych, a wolny czas wykorzystuje na naukę. Ale in­ter­nat to nie tylko na­uka — tu­taj ro­dzą się silne więzi ko­le­żeń­skie, a na­wet wy­bu­chają go­rące uczu­cia. Życie w in­ter­na­cie to­czy się bo­wiem 24 go­dziny na dobę, a nie jak w szkole koń­czy się wraz z ostat­nim dzwon­kiem. Internat to rów­nież tra­dy­cyjne im­prezy: dzień chłopaka, wie­cze­rza wi­gi­lijna, wi­zyta świę­tego Mikołaja, po­że­gna­nie ma­tu­rzy­stów, an­drzejki, dys­ko­teki, roz­grywki spor­towe, zor­ga­ni­zo­wane wyj­ścia na lo­do­wi­sko i ba­sen do teatru czy kina.
  • Z roku na rok internat zamieszkuje coraz więcej wychowanków. Pan dyrektor obiecuje, że pod­czas wa­ka­cji postara się o dodatkowe miejsca w internacie
 • Uczniowie, ka­dra pe­da­go­giczna oraz per­so­nel administracyjno-obsługowy sta­rają się, aby ha­sło: „Internat na­szym dru­gim do­mem” było za­wsze ak­tu­alne.

Zapraszamy więc wszyst­kich chęt­nych do na­szego internatu!!!