1. Do klas pierwszych  przyjmuje się młodzież po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

2. Szkoła ogłasza nabór do klas pierwszych technikum w zawodzie: – technik żywienia i usług gastronomicznych, – technik rolnik, – technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

3. Kandydaci do klasy pierwszej do podania o przyjęcie wg wzoru ustalonego przez szkołę dołączają:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
 • 2 fotografie;
 • kartę zdrowia;
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być dostarczone do szkoły osobiście przez kandydatów lub ich rodziców/prawnych opiekunów lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

4. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej na I etapie postepowania rekrutacyjnego  brane są pod uwagę następujące kryteria:

a) wynik egzaminu ósmoklasisty:

 • wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego i  matematyki

            – mnoży się przez 0,35;

 • wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego

            – mnoży się przez 0,3.

b) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki  oraz dwóch obowiązkowych zajęć  edukacyjnych wskazanych przez Dyrektora – biologia, język zdawany przez kandydata na egzaminie ósmoklasisty:

 • celująca – przyznaje się po 18 punktów;
 • bardzo dobra– przyznaje się po 17 punktów;
 • dobra– przyznaje się po 14 punktów;
 • dostateczna – przyznaje się po 8 punktów;
 •   dopuszczająca – przyznaje się po 2 punkty.

c)  świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt.d

d) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w zależności od szczebla oraz uzyskanego tytułu od 1-10 pkt.

e)   osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt.

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania kwalifikacyjnego, na II etapie  pierwszeństwo przyjęcia do klasy pierwszej mają:

 • kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
 • kandydaci według daty złożenia podania do szkoły.

6. W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na II etapie lub jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na III etapie brane są pod uwagę łącznie kryteria uwzględniające sytuację rodzinną kandydata:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria wymienione powyżej mają jednakową wartość.