Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zdalnego w Technikum im. Michała Drzymały w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Brzostowie (ZSB) poprzez wyposażenie szkoły w sprzęty niezbędne do prowadzenia kształcenia zdalnego w okresie 01.12.2020 – 31.03.2021 (tj. okresie realizacji projektu).

Dzięki laptopom, tabletom, słuchawkom do prowadzenia zdalnych lekcji min. 13 nauczycieli i min. 41 uczniów będzie mogło brać udział w kształceniu zdalnym przy wykorzystaniu sprzętów zakupionych w projekcie.

Główne wskaźniki do realizacji w ramach projektu to:

  • Liczba szkół wykorzystujących zakupiony sprzęt po zakończeniu projektu:1
  • Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 – 1.
  • Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 – 443 500,0 zł

Wartość projektu: 443 500,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 376 975,00 zł