Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Michała Drzymały w Brzostowie

zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozbiórki dwóch budynków gospodarskich tj. obory i chlewni zlokalizowanych na terenie działki nr 250/30 położonej w Brzostowie gmina Miasteczko Krajeńskie, powiat pilski.

Do zakresu prac wykonawcy należy:

  • powołanie kierownika budowy (robót) oraz prowadzenie dziennika rozbiórki,
  • odpowiednio zabezpieczyć teren rozbiórki,
  • umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące  bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,
  • rozebranie ścian budynku, ław fundamentowych, fundamentów głębokich, dachu i pozostałości stropu,
  • wywóz gruzu, wszystkich elementów ław fundamentowych i fundamentów głębokich, a także elementów pokrycia dachowego i jego utylizacja,
  • wyrównanie terenu.

Szczegółowy zakres prac w odniesieniu do rozbiórki określa projekt rozbiórki oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Ofertę należy złożyć na druku (zał. nr 1) wraz z oświadczeniem (zał. nr 2).

Ofertę proszę złożyć pisem nie w terminie dodnia

24.07.2019r. do godz. 15.00 w sekretariacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Michała Drzymały w Brzostowie, Brzostowo 69,

 89-350 Miasteczko Krajeńskie

e-mail: brzostowo@wp.pl

Numery kontaktowe w sprawie: tel. 67 2874411