Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Michała Drzymały w Brzostowie

ogłasza

 DRUGI PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ MASZYNY ROLNICZEJ

Kombajn do zbioru ziemniaków Z644 „ANNA”

 • rok produkcji – 1986
 • producent – Fabryka Maszyn Rolniczych „AGROMET” Strzelce Opolskie
 • numer inwentarzowy majątku rzeczowego: 5/59/594/2

 Postępowanie przetargowe będzie przeprowadzone w oparciu o następujące zasady:

 1. Przetarg ma charakter pisemnego przetargu ofertowego.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „przetarg na zakup kombajnu ANNA” w terminie do 10.03.2016 r. do godziny 10:00  w sekretariacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Michała Drzymały w Brzostowie, Brzostowo 69, 89-350 Miasteczko Krajeńskie, e-mail: brzostowo@wp.pl

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 marca 2016 r. o godz. 10:30
 2. Informację o w/w maszynie można uzyskać pod numerem telefonu (67) 287 44 11
 3. Oferowaną maszynę można będzie oglądać w obecności osoby reprezentującej organizatora przetargu w dniach od 03.2016 do 09.03.2016 r. po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu godziny.
 4. Cena wywoławcza: 5000,00zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych)

 5. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić do kasy ZSCKR
  w Brzostowie do dnia 10.03.2016 r. do godziny 10.00.
 6. Oferta powinna zawierać (załącznik nr 1):
 • Imię i nazwisko, adres zamieszkania (dotyczy osób fizycznych), nr telefonu
 • Oznaczenie firmy, adres, wyciąg z KRS (dotyczy podmiotów wpisanych do KRS)
 • Numery: PESEL, NIP, REGON
 • Określenie ceny, za którą oferent deklaruje nabycie maszyny,
 • Oświadczenie, że nabywca zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym sprzedawanego przedmiotu.
 • Podpis/-y osób uprawnionych do reprezentacji
 1. Postępowanie przetargowe przeprowadzi 3-osobowa komisja powołana przez organizatora przetargu.
 2. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu otwarcia ofert.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji ustnych.
 4. Wyniki przetargu zostaną ogłoszone o godzinie 11.30 w siedzibie sprzedającego;
  o wyborze oferty lub odrzuceniu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
 5. Oferent, którego oferta została przyjęta zobowiązany jest do wpłaty należności zaoferowanej w przetargu najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży (wzór umowy – załącznik nr 2).
 6. Ewentualna rezygnacja oferenta, którego oferta wygra przetarg z transakcji wiąże się
  z utratą wpłaconej kwoty wadium.
 7. Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po wpłaceniu przez Kupującego kwoty nabycia.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

POBIERZ Załączniki