Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Michała Drzymały
w Brzostowie ogłasza PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU Volkswagen Transporter

 • rok produkcji: 1998
 • pojemność silnika: 1896 cm³
 • numer rejestracyjny: PP 57507
 • numer inwentarzowy majątku rzeczowego: 1/74/744

Postępowanie przetargowe będzie przeprowadzone w oparciu o następujące zasady:

 1. Przetarg ma charakter pisemnego przetargu ofertowego.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „przetarg na zakup samochodu” w terminie do 09.02.2016 r. do godziny 10:30  w sekretariacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Michała Drzymały w Brzostowie, Brzostowo 69, 89-350 Miasteczko Krajeńskie.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09 lutego 2016 r. o godz. 11:00
 2. Informację o w/w samochodzie można uzyskać pod numerem telefonu (67) 287 44 11 lub adresem  e-mail: brzostowo@wp.pl
 3. Oferowany samochód można będzie oglądać w obecności osoby reprezentującej organizatora przetargu w dniach od 01.02.2016 do 08.02.2016 r. po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu godziny.
 4. Cena wywoławcza: 5000,00zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych)
 5. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić do kasy ZSCKR
  w Brzostowie do dnia 09.02.2015 r. do godziny 10:30
 6. Oferta powinna zawierać:
 • Imię i nazwisko, adres zamieszkania (dotyczy osób fizycznych), nr telefonu
 • Oznaczenie firmy, adres, wyciąg z KRS (dotyczy podmiotów wpisanych do KRS)
 • Numery: PESEL, NIP, REGON
 • Określenie ceny, za którą oferent deklaruje nabycie maszyny
 • Oświadczenie, że nabywca zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym sprzedawanego przedmiotu.
 • Podpis/-y osób uprawnionych do reprezentacji
 1. Postępowanie przetargowe przeprowadzi 3-osobowa komisja powołana przez organizatora przetargu.
 2. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu otwarcia ofert.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji ustnych.
 4. Wyniki przetargu zostaną ogłoszone o godzinie 12:00 w siedzibie sprzedającego;
  o wyborze oferty lub odrzuceniu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
 5. Oferent, którego oferta została przyjęta zobowiązany jest do wpłaty należności zaoferowanej w przetargu najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po wpłaceniu przez Kupującego kwoty nabycia.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert na każdym jego etapie i bez podania przyczyny.

załączniki:

 

oświadczenie

oferta na zakup samochodu

umowa